De kerk van Callantsoog.

De kerk van callantsoog is het oudste gebouw van het dorp. Door het wandbord en andere bezienswaardigheden is het een bron van historische informatie. De ligging van de kerk is karakteristiek voor Callantsoog.

In 1581 bouwden de Ogers bij het buurtschap sevenhuysen een nieuwe kerk en dorp. Zij gebruikten daarvoor afbraakmateriaal van de verwoeste noordelijk kerk uit het tweede overspoelde dorp.

"Het derde dorp gestigt en dit kleyn tempelwerk
maar tien voet grooter dan het choor van d'Ouwe Kerk,
uyt d'overblijfsels van denselven op doen bouwen".

De torenklok die ook nu nog in de toren hangt werd in 1491 gegoten door Gerrit van Wou met het volgende randschrift:

sanctus. johannes. baptista. is. mijn. naem
mijn. gheluyt. sy. gode. bequaem. de. wou
me. fecit. anno. domini. m. cccc. xci.

Het kerkhof in de kerkenollen.
Het kerkorgel.

In het dorpskerkje van Callantsoog hangt boven de ingang het sierlijke wandbord dat in 1741 geschonken werd door een der Heeren van Callantsoog Mr. Jacob Coren van der Mieden en zijn vrouw Susanna Doubleth.
"Callants-Oogh" is daarop zelf aan het woord en vertelt van haar leven in dichterlijke bewoordingen.

CALLANTS-OOGH tot den LEESER
Anno
1200 Een Eyland was ik eerst, omcingelt door de Zee,
1300 Seer Volk en Neeringh-ryk, myn scheepen van de Rhee,
1510 Tot Ses en dertigh Stuks, alleen ten Haringh gingen,
          wyl Veelen voor de Wal, de Versche Zeevis Vingen.
1553 Twee dorpen 't OOGH genaamt, zyn voor myn tyd Geweest,
1570 Op Het Laetste door den Vloed vernielt, Waar men van Leest,
          Dat Neffens Kerk en School, drie Hondert Huysen stonden,
          Myn dyk is eerst, Daar na, die van de Zyp verslonden;
          Maar Eendraght, met Gods HULP, Weerstonden 't Zeegewelt
1598 Want als de Zyp, met my, Sigh hadde 't zaam gesteldt,
1612 Door Noord, en Zuyder dyk, doe is tot SEVENHUYSEN,
          'T gehugt daar ik nu sta, gedkt voor 't Water Bruysen,
1581 Het derde dorp gestigt, en dit kleyn Tempel werk,
          Maar tien voet Grooter, dan het Choor van D' oude Kerk,
          Uyt D'Overblyfsels van den Selven op den Bouwen,
1610 De Zand dyk is hier na, om 't Water te weerhouwen,
          Uyt Staten last, ten deele, ook op mijn grond geleght,
1581 'T is Hondert Sestigh Iaar, dat ik wierd Opgereght,
          Schoon kleynder, Blijff ik dogh, het OOGH van Callens Landen,
          Sie verder dan gy denkt, myn Duynene, Velden Stranden,
1230 Begaaft met 't Hoogste Reght, door Floris, Hollands Graaf,
          Afkomstig uyt 't Geslacht, soo Eedel, Oud als Braaff,
          Der BREDERODENS, die voor heen Vry Heeren Waren,
          Ik Groey van nieuws weer op Herbooren uyt de Baaren,
          En heff het OOGH om Hoogh, alleen tot Godes Eer,
          Gevestight in 't Gelooff, en Christi waare Leer,
          Gemoedight om myn Lot, en Stants Verwisselingen,
          Te dragen na den Raad, des Scheppers aller Dingen,
          Gaat nu, en Leert uyt my, dat niets hier Seeker Staat,
          Maar wat het OOGH besiet, als tydelyk vergaat,
          Dies werkt uw Zaligheyt met vreesen, en met Beeven,
          Voor Gods Alsiedend OOGH, Zoo Zult Gy eeuwigh Leeven.

Het kerkhof in de kerkenollen.


Het boekje "Een hap en een snap uit de historie van Callantsoog" geeft deze tekst met passende foto's en een goede uitleg. Het boekje is te koop bij de lokale VVV.
De Kerk is sinds de zomer van 2002 bij avond verlicht, wat het volgende resultaat geeft.

TOP
Home